Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Workability logo     

Aristotle University of Thessaloniki            Transport Systems Research Group          Professionals' chamber of Thessaloniki     Transport Systems Research Group (AUTH)

 

Σκοπός του έργου Workability είναι η προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω συνεργασίας με τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Τα Άτομα με Αναπηρία θεωρούνται γενικά ως μία από τις πιο περιθωριοποιημένες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Επίσης, παρατηρείται κατά κανόνα ότι τα Άτομα με Αναπηρία βιώνουν ποσοστά υποαπασχόλησης και ανεργίας πολύ υψηλότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το φαινόμενο αυτό μάλιστα προϋπήρχε πριν ακόμα ξεκινήσει η οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το 2014 η Στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της “μαύρης λίστας” της Ευρωπαϊκής ανεργίας. Ωστόσο δεν υπάρχουν δεδομένα για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην Κεντρική Μακεδονία στο τέλος του 2013 ήταν το υψηλότερο της χώρας, αγγίζοντας το 30,3%).

 

Δράσεις του έργου
  • Συγκέντρωση υπαρχόντων δεδομένων, νομοθετημάτων και πολιτικών που σχετίζονται με την απασχόληση των ΑμεΑ

  • Αναγνώριση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στους χώρους εργασίας

  • Επισήμανση καλών πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης ΑμεΑ

  • Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση ΑμεΑ στην Κεντρική Μακεδονία

  • Αξιολόγηση της προσβασιμότητας των υποδομών σημαντικών εργοδοτών ΑμεΑ στην Κεντρική Μακεδονία

  • Διοργάνωση σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας με συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στην απασχόληση των ΑμεΑ

  • Ανάπτυξη ενός εργαλείου βελτίωσης της επιχειρηματικότητας ΑμεΑ

  • Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης