Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με την επωνυμία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ «Π.Σ.Τ.»

Άρθρο 1

            Ιδρύεται κοινωνικό συνδικαλιστικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα και τίτλο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών» και με υπότιτλο «Σωματείο Δικαστικά Ανεγνωρισμένο και Οργανωμένο με Ομοσπονδιακά Πρότυπα με Δικαίωμα Ίδρυσης Τοπικών Ενώσεων σε όλη την Επικράτεια».

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΙ

            Σκοποί του Πανελληνίου συνδέσμου Τυφλών είναι:

1. Η καταπολέμηση του στιγματισμού, των προκαταλήψεων και των αρνητικών διακρίσεων που βιώνουν τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε όλους τους τομείς της ζωής τους, καθώς επίσης και η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού που υφίστανται και η προώθηση της πλήρους ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία ως ισότιμοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες.

2. Η προώθηση, η διάδοση και η εμπέδωση στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία και στους θεσμούς αυτής του νομικού, κοινωνικού και πολιτικού πολιτισμού που αναγνωρίζει ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3. Η οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για τα θέματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, για την προώθηση της αρχής ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, για την εμπέδωση στη συνείδηση των πολιτών ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία θετικών στάσεων των πολιτών απέναντι σε αυτά τα θέματα.

4. Η ανάληψη των πρωτοβουλιών και η διεξαγωγή αγώνων προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στη αυτοδιάθεση, στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και στην προώθηση της πλήρους χειραφέτησης αυτών.

5. Η θέσπιση από την Ελληνική Πολιτεία συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων με τις οποίες κατοχυρώνονται στην πράξη, αλλά και ουσιαστικά, τα δικαιώματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης και η συνακόλουθη εκπόνηση μέτρων και πολιτικών από την Ελληνική Πολιτεία που άρουν τα κοινωνικά, τα νομικά, τα αρχιτεκτονικά και γενικότερα όλα τα εμπόδια και τις διακρίσεις που εγκλωβίζουν τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε κατάσταση κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

6. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, ιδιαίτερα δε των πλέον ευάλωτων ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι: οι γυναίκες, τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τα άτομα τρίτης ηλικίας και οι μετανάστες.

7. Η προάσπιση των ήδη κεκτημένων δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στους τομείς της Οικονομίας, της Κοινωνικής Προστασίας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απασχόλησης και η περαιτέρω επέκτασή τους.

8. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.), με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσον δύναται να συμπαρίσταται στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης (φυσικά πρόσωπα) και σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και τη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω τυφλότητας ή προβλημάτων όρασης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά και να αντιπροσωπεύει ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Π.Σ.Τ., όταν η οικονομική του κατάσταση το επιτρέπει, δύναται να υποστηρίζει οικονομικά τα άπορα μέλη του καθώς και οποιοδήποτε άλλος μέλος έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

9. Ο Π.Σ.Τ., ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που η Ε.Ο.Τ. αναλαμβάνει, στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις της για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης και αγωνίζεται στο πλαίσιο της Ε.Ο.Τ. για την καθιέρωσή της ως Συλλογικού Κοινωνικού Εταίρου της Ελληνικής Πολιτείας με συνακόλουθη συμμετοχή εκπροσώπων της σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας που αφορούν στα τυφλά άτομα, στα άτομα με προβλήματα όρασης και στις οικογένειές τους. Επίσης, ο Π.Σ.Τ., συμμετέχει ενεργά στους αγώνες, στις κινητοποιήσεις και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ευρύτερο Αναπηρικό Κίνημα της χώρας.

10. Η κατοχύρωση του ρόλου του Π.Σ.Τ., στο πλαίσιο της συλλογικής συγκρότησης του Κινήματος των Τυφλών της χώρας είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της Ε.Ο.Τ., ως Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης και η συμμετοχή εκπροσώπων του σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας, δημόσια ή ιδιωτικά.

11. Ο Π.Σ.Τ. αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (Π.Ο.Τ.) προς όφελος των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

12. Ο Π.Σ.Τ. επιδιώκει συνεχώς τη συμμετοχή στου σε ελληνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις των οποίων οι σκοποί συνάδουν με τους δικούς του. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των Κινημάτων των Τυφλών στη Βαλκανική Χερσόνησο, στη Μεσόγειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη της Ευρώπη και διεθνώς. Ο Π.Σ.Τ., ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EuropeanBlindUnion) και της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών (WorldBlindUnion), συμμετέχει ενεργά στην ενδυνάμωση του Κινήματος των Τυφλών στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην εκπόνηση και εφαρμογή σύγχρονης νομοθεσίας και σύγχρονων πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης, με στόχο την άρση της άνισης μεταχείρισης και του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, ανταλλάσει με αυτές τις οργανώσεις τεχνογνωσία και συλλέγει από αυτές μέτρα και καλές πρακτικές που δύναται να εφαρμοστούν και στη χώρα μας προς όφελος των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

13. Ο συντονισμός και η συνεργασία με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά ιδιαίτερα με τις Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων, για θέματα που αφορούν στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια συλλογικών δραστηριοτήτων ο Π.Σ.Τ., υποβάλλει στους Κοινωνικούς Εταίρους τις προτάσεις του, προκειμένου μέσω των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών να θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές προστασίας των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

14. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και μελέτης σχετικά με τα θέματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, η συνεργασία για αυτό το σκοπό με τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και με ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ένταξη της διάστασης της τυφλότητας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

15. Η θέσπιση και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών προώθησης της πλήρους συμμετοχής των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες αυτού, στην επαγγελματική ζωή και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των μεθόδων εκπαίδευσής τους με τη χρήση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισμού.

16. Η συνεχής προσπάθεια για τη θέσπιση νομοθεσίας, μέτρων και πολιτικών που διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στον κόσμο της εργασίας, διότι για τον Π.Σ.Τ. η ανεργία είναι η σκληρότερη μορφή κοινωνικής αναπηρίας. Για τις πλέον ευάλωτες ομάδες των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, όπως είναι τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης της τρίτης ηλικίας, με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης κ.λ.π., προωθούνται ειδικά μέτρα και πολιτικές, όπως υποστηριζόμενη απασχόληση, προστατευμένη απασχόληση, καθώς και ειδικά οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά κίνητρα κ.α. Ο Π.Σ.Τ. αγωνίζεται για την εκπόνηση και εφαρμογή από την ελληνική Πολιτεία μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση των Τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης. Ο Π.Σ.Τ. αναζητά την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των Κοινωνικών Εταίρων, ιδιαίτερα των Οργανώσεων των Εργαζομένων, για τη επίτευξη του παραπάνω στόχου.

17. Η θέσπιση νόμων και η εκπόνηση μέτρων και πολιτικών που να διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας της χώρας και η εφαρμογή συγκεκριμένων και στοχευόμενων μέτρων υποστήριξης των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στον Τομέα των Παροχών και των συντάξεων από το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

18. Η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των Υπηρεσιών αυτού για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης και ειδικότερα για εκείνα τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης με χρόνιες παθήσεις, τα οποία είναι συχνοί χρήστες των Υπηρεσιών Υγείας. Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με την επαρκή στελέχωση τους με εξειδικευμένο προσωπικό και την απόκτηση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, και η διαρκής διεύρυνση των παροχών στον Τομέα της Υγείας είτε από το Ε.Σ.Υ. είτε από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

19. Η καταπολέμηση και η εξάλειψη της ιδρυματοποίησης και του ιδρυματισμού των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, η θέσπιση δομών διαβίωσης στην κοινότητα, η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης τους και η ίδρυση και λειτουργία δομών προστατευμένης διαβίωσης όταν την έχουν ανάγκη, όπως είναι στις περιπτώσεις των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης της τρίτης ηλικίας και των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η προώθηση τη θέσπισης από την ελληνική Πολιτεία δημόσιων πολιτικών και η παροχή δημόσιων χρηματοδοτήσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω δομών. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Τομέα της Πρόνοιας στη χώρα, της βελτίωσης και ανάπτυξής του, της παροχής από τους φορείς που υπάγονται σε αυτόν υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στήριξης κοινωνικής προστασίας και ένταξης και η σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση του Δημοσίου Τομέα Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό και από άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία του και για τη διαρκή βελτίωση, ανάπτυξη και επέκτασή του.

20. Η ένταξη της διάστασης της τυφλότητας σε όλες τις πολιτικές που εκπονούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Πολιτεία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η προώθηση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς-χερσαία, εναέρια και διαθαλάσσια – στη Κοινωνία της Πληροφορίας, στο διαδίκτυο κ.λ.π., σε συνδυασμό με τη δωρεάν παροχή τεχνικών βοηθημάτων στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης.

21. Η συμμετοχή των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και η με κάθε μέσο άρση των εμποδίων για ελεύθερη και ανεμπόδιστη συμμετοχή αυτών στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

22. Η εκπόνηση και εφαρμογή για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, πολιτισμού και μαζικού αθλητισμού.

23. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε όλη τη χώρα που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μεταξύ των άλλων μπορούν να αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών και γενικότερα η υλοποίηση κάθε είδους προγράμματος είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως κάθε φορά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

24. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων επείγουσας αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης σε αναπτυσσόμενες χώρες είτε από μόνος του είτε σε συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν πιστοποιηθεί γι αυτό το σκοπό.

25. Η ανάπτυξη δράσεων για τη διάδοση των αξιών του Καταναλωτικού Κινήματος μέσα στο Κίνημα των τυφλών, η προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης ως καταναλωτές, αλλά και ειδικοί, οι οποίοι κάνουν χρήση ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο Π.Σ.Τ. δύναται να ιδρύει ή να μετέχει σε Ενώσεις Καταναλωτών, Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς κ.λ.π. για τη διασφάλιση της ποιοτικότερης και ασφαλέστερης πρόσβασης των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Τυφλότητα και την εν γένει έλλειψη όρασης. Η πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης στρατηγική επιδίωξη του Π.Σ.Τ. για να διασφαλιστεί η συμμετοχή ανεμπόδιστα όλων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στη κοινωνία. Η φορολογική και δασμολογική απαλλαγή εκείνων των αγαθών που απευθύνονται στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης συνιστά μέρος αυτού του σκοπού.

26. Η συμμετοχή του Π.Σ.Τ. στους αγώνες του λαού μας, αλλά και στα γενικότερα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Άρθρο 3 – ΜΕΛΗ

Τα μέλη του συνδέσμου διακρίνονται σε: τακτικά, συνεργά, αρωγά και τα επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη θεωρούνται όλα τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης με τουλάχιστον 67% αμιγώς οπτική αναπηρία και άνω που κατοικούν οπουδήποτε στην Ελλάδα και ανήκουν είτε στον Κεντρικό Π.Σ.Τ. είτε στις Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις του Συνδέσμου σε όλη τη χώρα. Επίσης τακτικά μέλη του Συνδέσμου θεωρούνται και οι αλλοδαποί πολίτες που είναι τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης και διαμένουν νόμιμα στη Ελλάδα. Τα αιτούντα την εγγραφή τους μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Υποβάλλουν δε σχετική έντυπη αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ. προσκομίζοντας τα απαιτούμενα παραστατικά πιστοποίησης της οπτικής τους αναπηρίας, όπως αποδεικτικό λήψης επιδόματος τυφλότητας ή γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία εμφανώς να διαπιστώνεται και να αναγράφεται ότι υπάρχει ποσοστό οπτικής αναπηρίας –απώλεια όρασης τουλάχιστον 67?% και άνω, καταβάλλοντος επίσης παράβολο εγγραφής αξίας τριών (3) ευρώ.

2. Δόκιμα μέλη εγγράφονται τα με τις παραπάνω προϋποθέσεις τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης ηλικίας κάτω των 16 ετών, με τη συναίνεση των γονιών και κηδεμόνων τους.

3. Συνεργά μέλη είναι ενώσεις προσώπων π.χ. συνεταιρισμός μικροπωλητών.

4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. όσοι έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες για την πρόοδο των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

5. Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. φυσικά ή νόμιμα πρόσωπα που καταβάλλουν τακτικά οικονομική προσφορά για τους σκοπούς τους Συνδέσμου.

Άρθρο 4 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Παύουν να είναι μέλη αυτοδικαίως και μετά από απόφαση του Δ.Σ.:

1. Όσοι το ζητήσουν με αίτησή τους και εφόσον έχουν τακτοποιήσει προς το Σύνδεσμο κάθε οικονομική τους υποχρέωση.

2. Όσοι καθυστερούν τις συνδρομές τους πάνω από 2 χρόνια, αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως από το Δ.Σ.

3. Όσοι διαγράφηκαν επειδή καθυστέρησαν τις εισφορές τους, ξαναγράφονται εφόσον καταβάλλουν τα οφειλόμενα.

4. Τα μέλη εκείνα που ανήκουν σε άλλα ομοειδή κατά σκοπό και σύνθεση σωματεία.

Άρθρο 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται:

1. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις του Δ.Σ., του Γενικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

2. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουνε ελεύθερα τη γνώμη τους και να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.

3. Να δείχνουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους του Σωματείου και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς του Συνδέσμου.

4. Να μετέχουν σε όλες τις εκπολιτιστικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις και σε όλες γενικά τις ενέργειες και δραστηριότητες του Συνδέσμου και να εργάζονται με ζήλο και ενδιαφέρον για την πραγμάτωση των σκοπών και στόχων του.

5. Να προσφέρουν πρόθυμα τις τυχόν ειδικές γνώσεις τους, την πείρα τους και την προσωπική τους δραστηριότητα όταν τους ζητηθεί από το Δ.Σ., το Γενικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

6. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο ταμείο του Συνδέσμου ως ετήσια συνδρομή 5 ευρώ, η οποία εισπράττεται από το ταμείο του Συνδέσμου με τα από το νομό προβλεπόμενα παραστατικά. Το ποσό για το παράβολο εγγραφής μέλους, για την ετήσια συνδρομή μέλους και για το παράβολο υποψηφιότητας μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω θέμα έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

7.Κάθε τυφλό άτομο ή άτομο με προβλήματα όρασης που έχει και διατηρεί την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών είναι υποχρεωμένο να μην εγγράφεται και να ανήκει ταυτόχρονα σαν τακτικό μέλος σε ομοειδές κατά το σκοπό και τις επιδιώξεις ή αμιγές κατά τα μέλη του Σωματείου τυφλών, οπουδήποτε και αν αυτό εδρεύει. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και είναι γραμμένα πριν από 2 τουλάχιστον μήνες στα μητρώα του Συνδέσμου, έχουν το δικαίωμα:

 1. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος με την ψήφο τους στη λήψη των αποφάσεων.
 2. Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. για όλα τα θέματα της δραστηριότητας του και να αποφασίζουν για τα συγκεκριμένα θέματα, που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη κάθε Γενικής Συνέλευσης, εκφράζοντας ελεύθερα την γνώμη τους.
 3. Να ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Να εκλέγονται στα όργανα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και είναι μέλη του Συνδέσμου πριν από 3 μήνες τουλάχιστον.
 5. Να συμμετέχουν στην όλη κίνηση και ζωή του Σωματείου και να λαμβάνουν μέρος σε εκδρομές, συνεστιάσεις, συγκεντρώσεις, μαζικές κινητοποιήσεις και σε όλη γενικά τη δραστηριότητα του Συνδέσμου.

6) Να λαμβάνουν χρηματικά βοηθήματα, φάρμακα και κάθε άλλη παροχή και διευκόλυνση σε βαθμό και σε έκταση των δυνατοτήτων του Συνδέσμου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 6 - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Οι πόροι του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (Π.Σ.Τ.), ο οποίος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) είναι:

 1. Από τις εισφορές των τακτικών μελών του.
 2. Από τις εισφορές των αρωγών μελών του.
 3. Από τόκους καταθέσεων στις τράπεζες.
 4. Από τις εναπομένουσες εισφορές αποχωρούντων μελών.
  1. Από τυχόν επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και από άλλες Κρατικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς κ.λπ.
 5. Από κάθε πρόσοδο από την εν γένει λειτουργία του, όπως από

εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, υπηρεσίες κ.λπ.

7.   Από παράβολο των υποψηφίων.

8.  Από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, καθώς και από τυχόν χορηγίες
από ιδιώτες προς τον Π.Σ.Τ., επίσης και από κάθε εισόδημα του οποίου η
αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του Π.Σ.Τ. και στην κείμενη
νομοθεσία. Για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες ισχύουν ειδικότερα
τα εξής:

α) Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Δ. Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.

β) Οι καταλειπόμενες κληρονομιές στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε με απογραφή.

γ) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό τελούν σε ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδες που προέρχονται από αυτές, διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.

9.  Τα γενικά έσοδα του Συνδέσμου, τα διαχειρίζεται το Δ.Σ. σύμφωνα με τις
διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης και της κείμενης νομοθεσίας.

10.  Από συμμετοχή του Π.Σ.Τ. σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από συμμετοχή σε άλλα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία, Κρατικές Υπηρεσίες,
Δημόσιους ή Κρατικούς Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Οργανισμούς κ.λπ. και από
κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο.

Άρθρο 7 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Σε κάθε Νομό ή ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, μπορούν να ιδρύονται Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις αν

υπάρχουν τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη του Συνδέσμου που με αίτηση τους ζήτησαν αυτό από το Δ.Σ.

Οι Περιφερειακές και Τοπικές Ενώσεις διοικούνται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή και από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή και έχουν ως ανώτατο όργανο τους τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ή Τοπικής Ένωσης. Οι Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις που έχουν πάνω από πεντακόσια (500) μέλη διοικούνται από 7μελή Διοικούσα Επιτροπή και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής ή Τοπικής Ένωσης μπορούν να ανοίγονται εκλογικά τμήματα εκτός του Νομού που έχει την έδρα η Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση, στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ή Τοπικής Ένωσης εκλέγει από τα μέλη που κατοικούν στο Νομό εκτός της έδρας της Ένωσης Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. Ισχύουν για τα όργανα των Περιφερειακών ή Τοπικών Ενώσεων οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση στο Νομό τους ή στην Περιφέρεια τους.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων των Περιφερειακών ή Τοπικών Ενώσεων διεξάγονται πάντα κατά το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου ή οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη.

Οι Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις έχουν οικονομική ανεξαρτησία.

Το Δ.Σ. με εγκύκλιο του ενημερώνει τις Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις για τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται από τις διατάξεις του καταστατικού.

Η Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση που δεν τηρεί βασικές καταστατικές λειτουργίες μέσα σε διάστημα δύο (2) χρόνων παύει να λειτουργεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και επεκτείνεται με απόφαση της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα Καταστατικά Όργανα του Συνδέσμου είναι :

Το Δ.Σ., Ε.Ε., η Γ.Σ., η κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η τοπική Διοικούσα Επιτροπή, η τοπική Ε.Ε., η τοπική Εφορευτική Επιτροπή και η τοπική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια μεταξύ των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών που έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και είναι γραμμένα σαν τακτικά μέλη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές, οπουδήποτε κι αν κατοικούν.

Εκλογή του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, όποτε παραστεί ανάγκη τέτοιας εκλογής, ιδιαίτερα ύστερα από παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών ή πτώση μετά από καταψήφιση του Δ.Σ. σε πρόταση μομφής ή μετά από καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού/ισολογισμού, οπότε υποχρεωτικά προκηρύσσονται αρχαιρεσίες.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή εάν αυτός για οποιονδήποτε λόγο δε δύναται ή κωλύεται με πρόσκληση ενός (1) από τους συμβούλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και εκλέγει μεταξύ των έντεκα (11) συμβούλων, τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα με τον αναπληρωτή του, τον Ταμία με τον αναπληρωτή του, τον Οργανωτικό Γραμματέα με τον αναπληρωτή του, τον Υπεύθυνο Νεολαίας και τον Υπεύθυνο για Θέματα Ισότητας των Φύλων.

Σε περίπτωση που δεν συγκροτηθούν σε Σώμα συνέρχεται και πάλι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της πρώτης προθεσμίας. Εάν και πάλι δεν έχει επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα η Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε τις τελευταίες αρχαιρεσίες συνέρχεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες και προκηρύσσει νέες αρχαιρεσίες. Μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. το παλαιό ασχολείται με τις τρέχουσες λειτουργίες του Συνδέσμου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει πάντοτε από την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικές και άμισθες.

Το Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα εάν καλυφθούν οι θέσεις του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Οργανωτικού Γραμματέα.

2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, όπου αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έκτακτα όποτε κατά την κρίση του Προέδρου παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατατίθενται στη γραμματεία του Συνδέσμου τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες έξι (6) τουλάχιστον εκ των συμβούλων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος

του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.

Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να οργανώνει τη διαβούλευση μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα που η τεχνολογία προσφέρει κάθε φορά.

3. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή αποχής αδικαιολόγητα από τρεις (3) στη σειρά τακτικές συνεδριάσεις, μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται οριστικά από τον κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό του συνδυασμού του. Σε περίπτωση όμως δικαιολογημένης προσωρινής απουσίας πάνω από μήνα, αντικαθίσταται αυτός προσωρινά από αναπληρωματικό μέλος μέχρι την επάνοδο του μέλους που απουσιάζει, εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτή.

Η απουσία όμως δεν μπορεί να περνά σε καμιά περίπτωση τους έξι (6) μήνες.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Νόμου.

Δεν ευθύνονται εφόσον ήταν απόντα κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή ήσαν παρόντα μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας μετά από μομφή οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


Άρθρο 10 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ

1.Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει του νόμου του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Διαχειρίζεται υπεύθυνα και αλληλέγγυα την περιουσία του Συνδέσμου, προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου, και γενικά των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, αποφασίζει έγκυρα για κάθε τακτική και έκτακτη δαπάνη και για κάθε ενέργεια για τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων του και επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που επηρεάζει αντικειμενικά τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου και
των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης γενικότερα.

Καταρτίζει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Συνδέσμου και  μελετάει, επεξεργάζεται συγκεντρώνει και εγκρίνει οποιοδήποτε υλικό κατάλληλο και κάθε πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

2.Το Δ. Σ είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να φυλάσσει τα εξής βιβλία: α) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, β) Βιβλίο Μητρώου Μελών, γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ., ε) Βιβλίο Ταμείου, στ) Βιβλίο Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής, ζ) Διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, καθώς οποιοδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και απαραίτητο.

3.Το Δ.Σ. με απόφαση του διορίζει   και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό   και καθορίζει την υπηρεσία και τη μισθοδοσία του, υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση   εργασίας. Το υπαλληλικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του τελεί κάτω από τις εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Το Δ.Σ. προσλαμβάνει επίσης για την κάθε υπόθεση του Συνδέσμου δικηγόρο σαν νομικό σύμβουλο του Σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως και την συγκεκριμένη κάθε φορά αμοιβή του.

Το Δ.Σ. με απόφαση του διορίζει ένα βλέποντα υπάλληλο σαν Ειδικό Γραμματέα του Συνδέσμου, ο οποίος εκτελεί τα εξής καθήκοντα:

α. Γράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. με υπαγόρευση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και κάθε άλλης συνεδρίασης.

β. Τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου.

γ. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και με τον ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων, εισπράττει και τις συνδρομές των μελών.

δ. Γράφει με υπαγόρευση από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή άλλο μέλος οριζόμενο από το Δ.Σ. έγγραφα του Συνδέσμου.


ε. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία του Συνδέσμου που του αναθέτει το Δ.Σ. και ευθύνεται με τον Γενικό Γραμματέα για την όλη περιουσία του Σωματείου. Όλα τα καθήκοντα του ο Ειδικός Γραμματέας εκτελεί με τις εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

4. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα και δύο τουλάχιστον   Συμβούλους σε περίπτωση θανάτου μέλους, παρευρίσκονται στη κηδεία και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί και να κατατεθεί και στεφάνι στο νεκρό. Σε περίπτωση θανάτου των μελών των καταστατικών οργάνων του Συνδέσμου αναρτάται μεσίστια η σημαία έξω από τα γραφεία   σε   ένδειξη πένθους, τη κηδεία δε ακολουθεί το Δ.Σ. και δέκα τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου.

Για τα έξοδα κηδείας τακτικού μέλους του Συνδέσμου, συνεισφέρει οικονομικά και το Σωματείο, αν το μέλος δεν ήταν ασφαλισμένο σε Οργανισμό που παρέχει τέτοια έξοδα.

Χρηματικά βοηθήματα σε άπορα και ανασφάλιστα μέλη καταβάλλει το Δ.Σ. ύστερα από σχετική απόφαση, εφόσον και πάλι το επιτρέπουν τα οικονομικά του ταμείου. Καταβάλλει επίσης τα αναγκαία φάρμακα θεραπείας του, εφόσον το μέλος είναι άπορο και ανασφάλιστο.

Άρθρο 11- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ. και το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Παρίσταται και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε οποιαδήποτε κρατική Αρχή, οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα ή ιδιώτη σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα του Συνδέσμου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής, ασκεί δε και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από το Νόμο και το καταστατικό.

Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του Καταστατικού και την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου. Προασπίζει τα συμφέροντα του Συνδέσμου και των μελών, καθώς και τη περιουσία του Σωματείου και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του Σωματείου.

Προεδρεύει στο Γενικό Συμβούλιο και σε κάθε άλλη συγκέντρωση του Συνδέσμου, εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου, το Μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.

Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ειδικό Γραμματέα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και τηρεί τα πρακτικά του

Δ.Σ., τα οποία υπογράφουν όλοι οι παριστάμενοι στα Συμβούλια σύμβουλοι.

Μεριμνά για την τυχόν πρόσληψη υπαλλήλων ύστερα από ειδική απόφαση του Δ.Σ.

Είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και φύλαξη του υλικού και κάθε άλλου αντικειμένου που ανήκει στον Σύνδεσμο και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ταμία.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου, τα παραστατικά έγγραφα του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και εισπράττει κάθε έσοδο υπέρ του Συνδέσμου με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες και υπογράφει μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα. Πληρώνει κάθε δαπάνη και μισθοδοσίες προσωπικού, ύστερα από σχετικό ένταλμα που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και Ειδικού Γραμματέα και συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό. Καταθέτει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο από 60.000 δραχμές σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του Δ.Σ. και πραγματοποιεί αναλήψεις ύστερα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι τη 31η Δεκέμβρη κάθε λήγοντος έτους.

Καταχωρεί στο βιβλίο ταμείου τις εισπράξεις που του αποστέλλουν οι Τοπικές Ενώσεις, προς τους οποίους αποστέλλει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης.

Ο Ταμίας πρέπει να είναι φερέγγυος. Ουδέποτε ο ταμίας εκτελεί χρέη λογιστή.

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών των τακτικών μελών, των αρωγών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχή προς το Σωματείο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του Συνδέσμου, βρίσκεται πάντα σε άμεση επικοινωνία με τις Τ.Ε. και ενημερώνει το Δ.Σ. για την καλή λειτουργία τους, εισηγείται στο Δ.Σ. για την ίδρυση νέων Τ.Ε., προΐσταται των Επιτροπών που συνιστώνται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και το ενημερώνει για τη λειτουργία τους.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφαση του.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα.

5. Αν τα μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή και οποιαδήποτε άλλα μέλη του Συνδέσμου απασχοληθούν για λογαριασμό του Σωματείου ύστερα από συγκεκριμένη απόφαση και εντολή του Δ.Σ., δικαιούνται να παίρνουν από το ταμείο του Συνδέσμου τα έξοδα της κίνησης και παραμονής τους, από ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού, που έχει προεγκρίνει η Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 12 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Για τον έλεγχο και την εποπτεία της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου εκλέγεται κάθε 2 χρόνια ή οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με διετή θητεία.

Η υποψηφιότητα του ιδίου μέλους και για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε. αποκλείεται.

Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγενείας κατ' ευθείαν γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού.

Σε περίπτωση συνεκλογής συγγενών, δεν ανακηρύσσεται εκείνος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

Μέσα σε 5 ημέρες από την εκλογή της Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα, ύστερα από πρόσκληση μέλους του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού ή των επόμενων του κατά σειρά αν αυτός κωλύεται και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή δύο μελών της καλούνται οι αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας του αυτού συνδυασμού.

2. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική και διοικητική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλει σχετική έκθεση σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη διάθεση της τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Συνδέσμου.

Η Ε.Ε. σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. και άρνησης του να εκτελέσει τα καθήκοντα του, μπορεί να ορίσει προσωρινό Δ.Σ. για την σύγκληση συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Είναι υποχρεωμένη κατά 3μηνο να συνέρχεται και να προβαίνει σε έλεγχο, σημειώνοντας στο βιβλίο εκθέσεων της τα αποτελέσματα και τις τυχόν παρατηρήσεις του ελέγχου της και δικαιούνται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα γνώμης χωρίς ψήφο.

Επίσης γνωστοποιεί στα μέλη του Συνδέσμου τις εκθέσεις του διοικητικού και οικονομικού ελέγχου.

Η Ε.Ε. για τη διενέργεια του ελέγχου της στην οικονομική και διοικητική διαχείριση του Σωματείου, δικαιούται να προσλάβει βλέποντα υπάλληλο για χρονικό όμως διάστημα το πολύ 3 ημερών.

Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να είναι ο Ειδικός Γραμματέας του Σωματείου. Η αντιμισθία τούτου βαρύνει τον Σύνδεσμο.

Άρθρο 13-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Οι πειθαρχικές ποινές, που καθορίζονται από το άρθρο περί διαγραφών του παρόντος καταστατικού και από το παρόν άρθρο, επιβάλλονται στα μέλη του Συνδέσμου από Συμβούλιο, αποκαλούμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και αποτελούμενο από τα εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Των συνεδριάσεων του Π.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου σαν Πρόεδρος αυτού και αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων συγκαλεί το Π.Σ. και υπογράφει τις αποφάσεις.

Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 7 από τα μέλη του, οι αποφάσεις λαμβάνονται με τα 2/3 των παρόντων.

Τα μέλη του Συνδέσμου που καλούνται από το Π.Σ. πρέπει να καλούνται εγγράφως 5 ημέρες πριν τη συνεδρίαση και έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης και προφορικής απολογίας.

Η απόφαση του Π.Σ. και με ευθύνη του Προέδρου ή του προεδρεύοντος γνωστοποιείται στα μέλη 5 μέρες το αργότερο από τη λήψη της.

Το Π.Σ. εξετάζει και αποφασίζει για όσες περιπτώσεις παραπέμπονται σ' αυτό από το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Στο Π.Σ. παραπέμπονται από τη διοίκηση τα μέλη του:

α) Η διαγωγή τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.

β) Όσοι αντιδρούν στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, καθώς και όσοι παρεμβάλλουν προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ., του Γενικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

γ) Όσοι αναπτύσσουν αντισυλλογική δραστηριότητα κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών και άρθρων του καταστατικού.

ο Π.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις πιο κάτω πειθαρχικές ποινές:

α) Την ποινή της επίπληξης

β) Την ποινή της στέρησης όλων -των δικαιωμάτων του μέλους του Συνδέσμου, που απορρέουν από το καταστατικό, μέχρι 2 χρόνια.

γ) Παραπέμπει με αιτιολογημένη απόφαση του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, το μέλος ή τα μέλη του Συνδέσμου με το ερώτημα της διαγραφής και της οριστικής αποβολής από τον Σύνδεσμο.

Για τις περιπτώσεις α) και β) το μέλος ή τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στη Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου.

Η ένσταση κατατίθεται στη γραμματεία του Συνδέσμου και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τη συμπεριλάβει σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για τη περίπτωση αυτή αρμόδιο όργανο να αποφασίσει είναι η Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου.

Οι ποινές των εδαφίων α και β επιβάλλονται στα μέλη εφόσον έχουν παραβεί το άρθρο του παρόντος καταστατικού περί υποχρεώσεων των μελών και η ποινή του εδαφίου γ επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του παρόντος καταστατικού περί διαγραφής των μελών από τον Σύνδεσμο.

Για τα μέλη του Δ.Σ. και τις Ε.Ε. αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Άρθρο 14-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στο πρώτο 4μηνο, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν συγκροτείται κανονικά, αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη του Συνδέσμου και αποφασίζει έγκυρα για όλες τις υποθέσεις του.

Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος, που ορίζεται από τα παρόντα στη συν/ση μέλη κατά την έναρξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, διευθύνει τις εργασίες της, δίνει το λόγο , σε όσους το ζητήσουν, τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους ή από όσους αναφέρονται σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και θέτει τα ο ?! θέματα σε ψηφοφορία.

Έχει το δικαίωμα να διακόπτει οποιαδήποτε συνεδρίαση που θα είναι ιδιαίτερα θορυβώδης και απειλούνται προστριβές, οπότε η Συνέλευση αυτή συνεχίζεται μετά παρέλευση οχτώ (8) ακριβώς ημερών, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο με οσαδήποτε παρόντα μέλη, με όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν πρόλαβαν να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης συντάσσονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Νομικό Σύμβουλο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, τον Νομικό Σύμβουλο και τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.

Στο πρακτικό αυτό σημειώνονται και καταχωρούνται τα αποτελέσματα κάθε ψηφοφορίας που διενήργησαν οι Εφορευτικές Επιτροπές, καθώς και οι αποφάσεις τους.

2.    Τακτική Συνέλευση

α. Στην τακτική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία από το Δ.Σ. για το έτος που πέρασε και υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., όπως και απολογισμός και ισολογισμός ταμείου.

β. Υποβάλλεται από την Ε.Ε. έκθεση ελέγχου.

γ. Υποβάλλεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

δ. Συζητούνται όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Δ.Σ. την κρίνει αναγκαία ή υποβληθεί αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/10 το λιγότερο των ταμειακώς εντάξει μελών του λεκανοπεδίου Αττικής. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα, οπότε το Δ.Σ. ή η Ε.Ε. μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης υποχρεούνται να τη συγκαλέσουν.

Σε περίπτωση αμέλειας τους να συγκαλέσουν τη Συν/ση μπορούν οι αιτούντες να προσφύγουν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών (άρθρο 96 Α.Κ.).

Εφόσον όμως η Γ.Σ. κρίνει ότι τα θέματα για τα οποία συζητήθηκε με αίτηση μελών είναι αβάσιμα και έγιναν για κωλυσιεργία, δικαιούται να θεωρήσει την αίτηση σαν ανάρμοστη συμπεριφορά τους και να επιβάλλει σ' αυτούς τα έξοδα της Συν/σης. Το αβάσιμο θέμα δεν μπορεί να υποβληθεί πάλι από τα ίδια πρόσωπα, πριν από τη παρέλευση 2ετίας.

4. Πρόσκληση Συνελεύσεων.

Για τη σύγκληση των Συν/σεων, τα τακτικά μέλη ειδοποιούνται με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, ο μήνας, η ώρα, ο τόπος συγκέντρωσης και τα προς συζήτηση θέματα. Θέμα που δεν αναγράφεται στις προσκλήσεις δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε στις τακτικές ούτε στις έκτακτες συν/σεις.

5. Απαρτία Συνελεύσεων.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.

Η Συν/ση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται το λιγότερο του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, που διαμένουν στο λεκανοπέδιο Αττικής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να παραβρίσκονται με όλα τα δικαιώματα στη συν/ση, αλλά δεν είναι αναγκαίο για τον καθορισμό της απαρτίας.

Αν δεν γίνει η απαρτία αυτή, συνέρχεται νέα συν/ση σε 8 μέρες, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση αναγκαστικής αλλαγής χώρου και χρόνου, τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται έγκαιρα. Τη φορά αυτή βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρευρίσκονται κανένα νέο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί στη δεύτερη αυτή συν/ση.

6. Αποφάσεις και ψηφοφορίες Συν/σεων.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στερούνται ψήφου σε ψηφοφορία που αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης προς τα όργανα αυτά, σε περίπτωση που γίνεται μομφή εναντίον τους.

Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και Ε.Ε. ή μέλους από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα, ενώ με ανάταση του χεριού όταν πρόκειται: α) για έγκριση του οικονομικού απολογισμού/ισολογισμού και η έγκριση του αποτελεί αυτοδίκαιη απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. και της απερχόμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) για έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. «Διοικητικός Απολογισμός» και γ) για έγκριση του προϋπολογισμού του Π.Σ.Τ. του τρέχοντος έτους. Όλες οι ψηφοφορίες πραγματοποιούνται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια βοής, ή όπως κατά περίπτωση προβλέπεται στο ισχύον Καταστατικό. Η ψήφος ασκείται προσωπικά.

Η μυστική ψηφοφορία στις Γ.Σ. των μελών του Συνδέσμου διεξάγεται με ψηφοδέλτια γραμμένα με γραφή Μπράιγ και βλεπόντων.

Ψηφίσματα που κατατίθενται στο προεδρείο της συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν μετά τη λήξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 15 - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των τακτικών οργάνων (Δ.Σ. και Εξ. Επ.), καθώς και οποιαδήποτε μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πραγματοποιούνται πάντοτε από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν τα προσόντα εκλογιμότητας, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Όταν πρόκειται για διεξαγωγή αρχαιρεσιών - εκλογών, τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση (απολογιστική του παλαιού Δ.Σ.) της λήξης της θητείας των καταστατικών οργάνων. Σε περίπτωση που προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές μετά από καταψήφιση απολογισμού ή υπερψήφιση μομφής σε έκτακτη Γ.Σ. τις εκλογές αυτές διεξάγει η ίδια Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε τις παραπάνω ψηφοφορίες.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη συγκρότηση της σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της και επιμελείται και επιβλέπει την όλη διαδικασία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών και διεξάγει την ψηφοφορία και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς τους.

Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμά της, τηρείται πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου.

Άρθρο 16 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ

α) Εξήντα (60) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των δύο (2) καταστατικών οργάνων (Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή), το Δ.Σ. προκηρύσσει γενικές αρχαιρεσίες - εκλογές και καλεί με έγγραφη ατομική πρόσκληση όλα τα μέλη του Συνδέσμου στο σύνολο της επικράτειας της χώρας να συμμετέχουν σε αυτές. Στην ατομική πρόσκληση αναγράφονται τα εκλογικά τμήματα που θα διεξαχθούν οι εκλογές και ζητείται από τα τακτικά μέλη που διαμένουν εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός γεωγραφικών περιοχών που λειτουργούν Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις να δηλώσουν σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, παράγραφος θ).

Οι εκλογές στο λεκανοπέδιο Αττικής πραγματοποιούνται στην έδρα του Συνδέσμου, ενώ οι εκλογές στις Περιφερειακές και Τοπικές Ενώσεις πραγματοποιούνται στην έδρα αυτών ή σε εκλογικά τμήματα εκτός του Νομού που έχει την έδρα της η Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση και με την προϋπόθεση ότι σ' αυτόν το Νομό κατοικούν τουλάχιστον εξήντα (60) από τα μέλη της. Το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων εκτός του Νομού που έχει την έδρα της η Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση γίνεται πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω Περιφερειακής ή Τοπικής Ένωσης.

Η διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας για κάθε εκλογικό τμήμα προβλέπεται στην παράγραφο ζ) του παρόντος άρθρου και ως εκ τούτου αναγράφεται ρητά στην πρόσκληση η ημέρα έναρξης και η ημέρα λήξης της εκλογικής διαδικασίας.

β) Οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους, συγκροτούν ενιαίους συνδυασμούς για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο υποδεικνυόμενος από κάθε συνδυασμό ως επικεφαλής του, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγράφως στη Γραμματεία του Συνδέσμου τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή με απόλυτη αλφαβητική σειρά για κάθε καταστατικό όργανο, με εξαίρεση το όνομα του ιδίου που αναγράφεται πρώτο στη δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού του. Ο επικεφαλής επίσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στη Γραμματεία του Συνδέσμου τόσα παράβολα υποψηφιότητας όσοι είναι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του, εξοφλεί επίσης και κάθε οφειλή των υποψηφίων του συνδυασμού του προς το Σύνδεσμο. Επίσης ο επικεφαλής του κάθε συνδυασμού που υποβάλλει υποψηφιότητα, είναι πάντοτε υποψήφιος του συνδυασμού του για το Δ.Σ. Οι ως άνω υποψηφιότητες υποβάλλονται τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, δίχως να λαμβάνεται υπόψη η ημέρα έναρξης αυτών, γ) Το παράβολο υποψηφιότητας ορίζεται σε δύο (2) ευρώ για τον κάθε υποψήφιο.

Ο αριθμός των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού ορίζεται σε έξι (6) έως δεκαπέντε (15) για το Δ.Σ. και δύο (2) έως έξι (6) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Ο υποψήφιος συνδυασμός δεν μπορεί να περιορίσει ή να υπερβεί τον αριθμό των υποψηφίων που ορίζονται για το κάθε όργανο γιατί δεν ανακηρύσσεται σαν υποψήφιος συνδυασμός στις εκλογές. Επίσης δεν ανακηρύσσεται συνδυασμός που έχει υποβάλλει υποψηφιότητα για ένα από τα δύο καταστατικά όργανα.

δ) Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δε συμμετέχουν σε συνδυασμό, καταθέτουν ατομική δήλωση υποψηφιότητας, με ανάλογη εφαρμογή και σε αυτούς των παραπάνω διατάξεων.

Επίσης οι μεμονωμένοι εκτός λεκανοπεδίου Αττικής υποψήφιοι δηλώνουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του Συνδέσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε με φαξ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ε) Μετά την έγγραφη υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας κανείς υποψήφιος είτε συνδυασμού είτε μεμονωμένος, δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του.

στ) Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφίων συνδυασμών και των δηλώσεων των μεμονωμένων υποψηφίων και εντός τριών (3) ημερών, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει σε συνεδρίαση της τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους μετά από έλεγχο των από τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και από το νόμο απορρεόντων προσόντων εκλογιμότητας. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σε όλα τα εκλογικά τμήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόσωπο της επιλογής και της εμπιστοσύνης τους προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα τους και να διεκπεραιώσουν το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτό προβλέπεται στο ισχύον καταστατικό του Συνδέσμου. Η Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκτυπώνει σε χαρτί όμοιου χρώματος και ποιότητας, σε γραφή Μπράιγ και βλεπόντων, σε συνεργασία με το Δ.Σ., τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ως ακολούθως:

Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, τα οποία εκτυπώνονται ενιαία, σε κοινό ψηφοδέλτιο, σε φύλλο ή φύλλα χαρτιού με αρίθμηση σελίδων. Ως πρώτο αναγράφουν το όνομα του επικεφαλής του συνδυασμού. Προηγούνται πάντοτε τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και ακολουθούν αυτά για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Στα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και ο τίτλος του οργάνου για το οποίο έχει δηλωθεί υποψηφιότητα.

ζ) Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου για την προκήρυξη τους. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής οι αρχαιρεσίες είναι τουλάχιστον διήμερες, ολοκληρώνονται πάντοτε ημέρα Κυριακή με τη δύση του ηλίου. Η ψηφοφορία δε, αρχίζει πάντοτε με την ανατολή του ηλίου. Στις Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις, οι οποίες έχουν πάνω από τριακόσια (300) μέλη, οι αρχαιρεσίες πάντοτε διαρκούν δύο (2) ημέρες και ολοκληρώνονται πάντοτε ημέρα Κυριακή με τη δύση του ηλίου. Στις Περιφερειακές ή Τοπικές Ενώσεις που έχουν κάτω από τριακόσια (300) μέλη, οι εκλογές πάντοτε διαρκούν μια ημέρα, η οποία είναι πάντοτε Κυριακή. Οι εκλογές σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται στον καθορισμένο από την ατομική πρόσκληση τόπο και χρόνο ενώπιον 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, παρουσία νομικού συμβούλου, μπορεί δε να παραταθούν εάν διαπιστωθεί από την Εφορευτική Επιτροπή ότι υπάρχουν ακόμα μέλη που δεν έχουν ψηφίσει από το χώρο ψηφοφορίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών να στείλει στις Τοπικές Ενώσεις όλο το εκλογικό υλικό, δηλαδή τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων μαζί με τα εκλογικά τους προγράμματα.

η) Στις αρχαιρεσίες δικαιούται να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψήφιου που δεν είναι υποψήφιος. Οι -/ αντιπρόσωποι μπορεί να είναι και βλέποντες, μη μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών. Οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης της διαδικασίας των εκλογών, αλλά στερούνται το δικαίωμα παρέμβασης.

Μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες αναφορές στο προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής και στο νομικό σύμβουλο.

θ) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη οπουδήποτε κι' αν κατοικούν στην ελληνική επικράτεια, μπορούν δε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα εκλογικά τμήματα των Περιφερειακών ή Τοπικών Ενώσεων στην Περιφέρεια των οποίων διαμένουν, στα εκλογικά τμήματα του λεκανοπεδίου Αττικής εφόσον διαμένουν σε αυτό, ενώ τα μέλη τα οποία στην Περιφέρεια τους δε λειτουργεί Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση, μπορούν να επιλέξουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε στην πλησιέστερη σε αυτούς Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση είτε στην Αθήνα. Οι εκλογικοί κατάλογοι κλείνουν ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα έναρξης. Τα μέλη του Συνδέσμου που είναι οργανωμένα σε Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση ψηφίζουν στα εκλογικά τμήματα της Περιφερειακής ή Τοπικής Ένωσης κατά το χρόνο που έχει ορίσει το Δ.Σ. του Συνδέσμου στην απόφαση προκήρυξης των εκλογών, στην οποία ρητώς αναφέρονται τα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή που διεξήγαγε αυτήν, ανακοινώνει τα αποτελέσματα μετά τη δύση του ηλίου τηλεφωνικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Συνδέσμου και αποστέλλει συστημένα την επομένη των εκλογών όλο το εκλογικό της υλικό και τις σχετικές καταστάσεις στη Γραμματεία του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή ή Τοπική Ένωση που με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης ανοίγουν εκλογικά τμήματα σε άλλους Νομούς εκτός του Νομού που έχει την έδρα της η εν λόγω Ένωση και οι οποίοι ανήκουν στην ευθύνη της Περιφερειακής ή Τοπικής Ένωσης, οι Εφορευτικές Επιτροπές που έχουν εκλεγεί για αυτόν τον σκοπό έχουν την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στα εν λόγω εκλογικά τμήματα με παρουσία πάντοτε νομικού συμβούλου. Ανακοινώνουν τα αποτελέσματα μετά τη δύση του ηλίου στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας της Περιφερειακής ή Τοπικής Ένωσης, η οποία ανακοινώνει κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Συνδέσμου στην Αθήνα. Για κάθε εκλογικό τμήμα συντάσσεται πρακτικό της εφορευτικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο ισχύον καταστατικό του Συνδέσμου.

ι) Κάθε ψηφοφόρος εφοδιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή με τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και τα ατομικά ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων και με ένα (1) λευκό φάκελο που έχει τη σφραγίδα του Σωματείου, αποσύρεται σε ένα απομονωμένο χώρο και αφού επιλέξει το συνδυασμό θέτει, με μπλε ή μαύρο στυλό, μέχρι έντεκα (11) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο ψηφοφόρος μπορεί να σταυρώσει τους υποψηφίους της επιλογής του, πραγματοποιώντας με αιχμηρό αντικείμενο π.χ. κέντρο τρύπα στο τετραγωνάκι που βρίσκεται δεξιά του ονόματος του υποψηφίου κάθε συνδυασμού. Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού είναι έγκυρο εφόσον φέρει μέχρι έντεκα (11) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει να μη θέσει κανένα σταυρό στο ψηφοδέλτιο, σε αυτήν την περίπτωση το ψηφοδέλτιο καταμετράται υπέρ του συνδυασμού. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού που έχει πάνω από έντεκα (11) σταυρούς για το Δ.Σ. και πάνω από τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι άκυρο ως προς τους σταυρούς των υποψηφίων και καταμετράται υπέρ του συνδυασμού. Ο ψηφοφόρος τοποθετεί στο φάκελο με τον οποίο τον έχει εφοδιάσει η Εφορευτική Επιτροπή, το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της επιλογής του είτε για το Δ.Σ. είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή είτε και για τα δύο όργανα. Στην περίπτωση των ανεξάρτητων / μεμονωμένων υποψηφίων δεν απαιτείται σταύρωση του υποψηφίου, απλά τοποθετεί ο ψηφοφόρος το ατομικό ψηφοδέλτιο του μεμονωμένου υποψηφίου στο σχετικό φάκελο. Φάκελος που περιέχει ψηφοδέλτια διαφορετικών συνδυασμών ή ανεξάρτητων, είναι άκυρος. Άκυρος θεωρείται ο φάκελος που έχει πάνω από ένα (1) ψηφοδέλτια ανεξάρτητων υποψηφίων.

Αν το τυφλό άτομο ή το άτομο με προβλήματα όρασης για οποιονδήποτε λόγο κατά τη δήλωση του δυσκολεύεται να ασκήσει μόνο του το εκλογικό του δικαίωμα, μπορεί να το ασκήσει με άτομο της επιλογής και της εμπιστοσύνης του. Στη συνέχεια ρίχνει το φάκελο στην κάλπη.

ια) Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ) και για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον καταστατικό του Συνδέσμου και στα ισχύοντα καταστατικά των εν λόγω Οργανώσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή εφοδιάζει τους ψηφοφόρους με τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς επίσης και με φακέλους διαφορετικών χρωμάτων μεταξύ τους και φυσικά με αυτόν που δίδεται για την ψηφοφορία για το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Στην περίπτωση των εκλογών για την Ε.Ο.Τ. και την Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν τίθεται όριο σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο συνδυασμού. Τα ψηφοδέλτια δε των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων εκτυπώνονται κατά τον ίδιο τρόπο που εκτυπώνονται και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου. Τα παραπάνω αναλογικά εφαρμόζονται και για τις εκλογές των μελών των Διοικουσών Επιτροπών και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών ή Τοπικών Ενώσεων του Συνδέσμου.

Άρθρο 17 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

α). Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν προκύπτει καμιά ανάγκη παράτασης της και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις από εκπροσώπους συνδυασμών ή ανεξάρτητων, η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των αντιπροσώπων των υποψηφίων και του νομικού συμβούλου αποσφραγίζει την κάλπη και αρχίζει την διαλογή των ψήφων κατά συνδυασμούς, κατά μεμονωμένους και κατά υποψηφίους των συνδυασμών. Στα αποτελέσματα της συμπεριλαμβάνει και τις ψήφους που ανακοίνωσαν τηλεφωνικά οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τ.Ε. και με σύστημα απλής αναλογικής σχηματίζουν και ανακηρύσσουν τους επιτυχόντες στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. ως εξής:

β) Καταμετρά όλους τους έγκυρους φακέλους ανεξάρτητα από συνδυασμούς και μεμονωμένους και διαιρεί τον αριθμό αυτό με τον αριθμό 9 για το Δ.Σ. και με τον αριθμό 3 για την Ε.Ε.

Το αποτέλεσμα των διαιρέσεων αφαιρουμένου του κλάσματος αποτελεί εκλογικό μέτρο για το Δ.Σ. και Ε.Ε. και το αποτέλεσμα, αφαιρουμένου του κλάσματος, δίδει τις έδρες, που θα λάβει ο συνδυασμός ή ο μεμονωμένος στη πρώτη αυτή κατανομή.

Αμέσως μετά καταγράφει τα τυχόν υπόλοιπα σε ψήφους κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου. Οι υπολειπόμενες έδρες κατανέμονται σε δεύτερη ή τρίτη κατανομή.

Οι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι συμμετέχουν στη δεύτερη και τρίτη κατανομή και με βάση τα υπόλοιπα τους, μοιράζονται τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιαδήποτε αιτία αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της διετίας από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού στον οποίο ανήκει το μέλος που αποχωρεί, σε περίπτωση δε ανεξαρτήτου από τον αμέσως επόμενο ανεξάρτητο.

Άρθρο 18 - ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το   Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Ε.Ε. και τους Προέδρους των Τοπικών Ενώσεων.

Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. Των συνεδριάσεων του προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ένας από τους Αντιπροέδρους.

Ο τόπος συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου καθορίζεται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, το οποίο καταρτίζει επίσης και την ημερήσια διάταξη. Το Γενικό Συμβούλιο είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο.

Άρθρο 19 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του λεκανοπεδίου Αττικής και όλων των λοιπών Τ.Ε., αν υπάρχουν, που γίνεται την ίδια μέρα σ' όλη την επικράτεια, που παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 και βρίσκεται σε απαρτία, αποτελούμενη με το ήμισυ συν ένα των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.

Επίσης διαλύεται και σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος.

Με τη διάλυση του Σωματείου, αυτό τίθεται σε εκκαθάριση που διενεργεί Επιτροπή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του διατίθεται όπου αποφασίσει η διαλύουσα συνέλευση


Άρθρο 20 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών λεκανοπεδίου Αττικής και όλων όσων μπορούν να παρευρίσκονται από τις Τ.Ε.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και σε απαρτία με το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών του λεκανοπεδίου Αττικής.

Άρθρο 21

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, καθορίζεται από τους σχετικούς νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή το Δ.Σ.

Άρθρο 22

Το Σωματείο διατηρεί στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ» και στο μέσον προσωπογραφία του Λουδοβίκου Μπράιγ και το έτος ίδρυσης του Σωματείου 1932. Στη σφραγίδα των Τοπικών Ενώσεων, περιέχεται και η χαρακτηριστική περιφέρεια της Τ.Ε.

Επίσης στην επικεφαλίδα των Τ.Ε. προτάσσεται η επωνυμία του Σωματείου και ακολουθεί η Τ.Ε. της περιφέρειας. Τα συνεργά Ε.Π. πρέπει να αναγράφουν στην επικεφαλίδα της περιφέρειας ότι είναι μέλη του Συνδέσμου.

Άρθρο 23

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου στις 24.01.2009 αποτελείται από 23 άρθρα και ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώνει αυτό μετά την αναγνώριση τους από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης

Μαρκοστάμος Παναγιώτης

Ο Νομικός Σύμβουλος

Κριτσιμάς Βασίλης


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου

Τυφλών

Μαργιόλας Ηλίας

Η Ειδική Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

Κολυμπάκου Μαρία